Obchod: +420 566 502 634-5
Servis: +420 281 869 242
E-mail: agrgastro@agrgastro.cz
Právě se nacházíte: Úvod > Co vás zajímá? > Záruční, reklamační podmínky

Záruční, reklamační podmínky

A) Všeobecné ustanovení a vymezení pojmů

 1. Tento reklamační protokol byl zpracovaný podle Obchodního zákonníku, Občanského zákonníku a zákona O ochraně spotřebitele ve znění podějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje sa na zboží ( dále jen „Zboží“), u kterého jsou v záruční době uplatňovaná práva Kupujícího zodpovědnost za vady (dále jen  „Reklamace“). 


B) Záruční podmínky

 1. Pokud zboží vykazuje zjavné vady, tzn. především  pokud je Zboží Kupujícímu prodané v poškozeném transportním obale, je Kupujíci oprávněný Zboží nepřevzít. V takovém případě zůstáva zachovaný nárok Kupujícího na poskytnutí řádného plnění Prodávajícího nebo na vrácení kupní ceny podle rozhodnutí Kupujícího. 
 2. V případě, že se po převzetí Zboží Kupujícím vyskytnou v záruční době vady Zboží, může Kupující uplatnit svoji oprávněnou Reklamaci.
 3. Jestliže jde o odstranitelnou vadu, má Kupující právo na řádné, včasné a bezplatné odstranění vady, pokud Prodávající nevymění vadnou věc za věc bez závad. 
 4. Jestliže jde  o neodstranitelnou vadu,  která nebrání tomu,  aby se věc mohla řádně užívat jako věc bez vady, má Kupující právo na přiměřenou  slevu z ceny  věci.
 5. Při vadách, které není možné odstranit a které brání řádnému užívání Zboží, má Kupující právo na výměnu věci nebo vrácení kupní ceny při odstoupení od smlouvy.
 6. Záruka sa vztahuje jen na výrobní nebo materiálovou vadu.
 7. Záruka sa nevztahuje na poškození nesprávným používáním Zboží, nesprávným výběrem Zboží, nedostatečným ošetřováním Zboží, používání za jiným účelem než na jaký je Zboží určeno. Záruka sa taktéž nevztahuje na mechanické poškození Zboží, opotřebení materiálu způsobené běžným používáním, úmyslné nebo neúmyslné poškození Zboží, poškození nešťastnou náhodou. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže, neodborného uvedení Zboží do provozu nebo nedodržením pokynů uvedených v návodě na obsluhu.
 8. U zboží prodávaných za nižší cenu nezodpovídá Predávajíci za vady, pro které byla dojednaná tato nižší cena.


C) Vyřízení reklamace

 1. Reklamece sa uplatňuje v sídle Prodávajícího. 
 2. V případě jakékoliv Reklamace informuje Kupující Prodávajícího o uplatnění reklamace a dohodne se s ním na nejvhodnejší formě reklamačního postupu. Prodávající s přihlédnutím na povahu reklamace nabídne Kupujícímu, aby ho navštívil servisní technik a opravu poruch Zboží udělal na místě případné instalace, tzn. u Kupujícího, nebo doporučí Zboží dopravit do servisního střediska Prodávajícího.
 3. Pro řádné vybavení reklamace Kupující dodá Prodávajícímu spolu s reklamovaným Zbožím kopii faktury nebo účtenku, kterou byl výrobek zakoupený a kopii řádně vyplněného záručního listu.
 4. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o oddůvodněnosti reklamace ihneďd, ve složitých případech do tří pracovných dní. Do této lhůty se nezapočítává čas potřebný na odborné posouzení vady. Vyřízení reklamace nesmí trvat déle než 30 dní. Po uplynutí této lhůty, pokud reklamace nebyla vyřízená, má Kupující stejná práva, jako by šlo o vadu, kterou není možné odstranit.
 5. V situaci, kdy je Zboží potřebné zaslat Prodávajícímu, jedná Kupující tak, aby bylo Zboží zabalené do vhodného obalu (ideálně do originálního), které Zboží dostatečně ochrání a vyhovuje nárokům na přepravu křehkého Zboží a označí zásilku příslušnými symboly. 
 6. Prodávající po řádném vyřízení reklamace vyzve Kupujícího k převzetí opraveného Zboží. 
 7. Při jakékoliv návštěvě servisního technika Prodávajícího u Kupujícího je potřebné, aby byl vyhotovený protokol o zjištěných poruchách a formě jejich odstranění.


D) Závěrečné ustanovení

 1. Tento reklamační protokol nabývá účinnosti 1.1.2019. Změny reklamačního protokolu jsou vyhrazené.