Obchod: +420 566 502 634-5
Servis: +420 566 502 630
E-mail: agrgastro@agrgastro.cz
Právě se nacházíte: Úvod > Čo vás zaujíma? > Záručné, reklamačné podmienky

Záručné, reklamačné podmienky

A) Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 1. Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a zákona O ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a vzťahuje sa na tovar (ďalej len „Tovar“), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva Kupujúceho zodpovednosti za vady (ďalej len „Reklamácie“). 


B) Záručné podmienky

 1. Ak Tovar vykazuje zjavné vady, t.j. najmä ak je Tovar Kupujúcemu predaný v poškodenom transportnom obale, je Kupujúci oprávnený Tovar neprevziať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok Kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia Predávajúceho alebo na vrátenie kúpnej ceny podľa zvolenia Kupujúceho. 
 2. V prípade, že sa po prevzatí Tovaru Kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe vady Tovaru, môže Kupujúci uplatniť svoju oprávnenú Reklamáciu.
 3. Ak ide o odstrániteľnú vadu, má Kupujúci právo na riadne, včasné a bezplatné odstránenie vady, pokiaľ Predávajúci nevymení vadnú vec za vec bez vád. 
 4. Ak ide  o neodstrániteľnú vadu,  ktorá nebráni tomu,  aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na primeranú  zľavu z ceny  veci.
 5. Pri vadách, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bránia riadnemu užívaniu Tovaru, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo vrátenie kúpnej ceny pri odstúpení od zmluvy.
 6. Záruka sa vzťahuje len na výrobnú alebo materiálovú vadu.
 7. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie nesprávnym používaním Tovaru, nesprávnym zaobchádzaním s Tovarom, nesprávnym výberom Tovaru, nedostatočným ošetrovaním Tovaru, použitím za iným účelom ako je predmet použitia Tovaru. Záruka sa taktiež nevzťahuje na mechanické poškodenie Tovaru, opotrebenie materiálu spôsobené bežným používaním, úmyselné alebo neúmyselné poškodenie Tovaru, poškodenie nešťastnou náhodou. Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodbornej montáže, neodborného uvedenia Tovaru do prevádzky alebo nedodržaním pokynov uvedených v návode na obsluhu.
 8. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá Predávajúci za vady, pre ktoré bola dojednaná táto nižšia cena.


C) Vybavenie reklamácie

 1. Reklamácia sa uplatňuje v sídle Predávajúceho. 
 2. V prípade akejkoľvek Reklamácie informuje Kupujúci Predávajúceho o uplatnení reklamácie a dohodne sa s ním na najvhodnejšej forme reklamačného postupu. Predávajúci s prihliadnutím na povahu reklamácie ponúkne Kupujúcemu, aby ho navštívil servisný technik a opravu porúch Tovaru urobil na mieste prípadnej inštalácie, t.j. u Kupujúceho, alebo doporučí Tovar dopraviť do servisného strediska Predávajúceho.
 3. Pre riadne vybavenie reklamácie Kupujúci dodá Predávajúcemu spolu s reklamovaným Tovarom kópiu faktúry alebo účtenku, ktorou bol výrobok zakúpený a kópiu riadne vyplneného záručného listu.
 4. Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o odôvodnenosti reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty, ak reklamácia nebola vybavená, má Kupujúci rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.
 5. V situácii, keď je Tovar potrebné zaslať Predávajúcemu, koná Kupujúci tak, aby bol Tovar zabalený do vhodného obalu (ideálne do originálneho), ktorý Tovar dostatočne ochráni a vyhovuje nárokom na prepravu krehkého Tovaru a označí zásielku príslušnými symbolmi. 
 6. Predávajúci po riadnom vybavení reklamácie vyzve Kupujúceho k prevzatiu opraveného Tovaru. 
 7. Pri akejkoľvek návšteve servisného technika Predávajúceho u Kupujúceho je potrebné, aby bol vyhotovený protokol o zistených poruchách a forme ich odstránenia.


D) Záverečné ustanovenia

 1. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 1.10.2010. Zmeny reklamačného poriadku sú vyhradené.